เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด, กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ประเภท : หน่วยงานราชการ

ชื่อบริษัท/ร้านค้า : กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ที่ตั้ง : 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

10400 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี
2020-08-28

รหัสไปรษณีย์ : 10400

โทร : 0815514402

อีเมล :

เกี่ยวกับบริษัท/ร้านค้า:
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

  • วันที่ลงประกาศ 28/05/2020   

  • ผู้เข้าชม : 59

ตำแหน่งงาน :

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

รูปแบบงาน :

พนักงานประจำ

ประเภทงาน :

คอมพิวเตอร์ IT โปรแกรมเมอร์

อัตราที่รับ :

1

เงินเดือน :

18000

THB 18000
ประสบการณ์ทำงาน (ปี) :

เพศ :

ไม่จำกัด

การศึกษา :

ปริญญาตรี

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร , เขตราชเทวี

 

 

รายละเอียดงาน / คุณสมบัติอื่นๆ / วิธีการรับสมัคร :
คุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทย
2. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
3. ต้องมีสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง รายการละ 1 ชุด
4. มีความประพฤติเรียบร้อย มีความรับผิดชอบ
5. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎหมาย กพ. หรือโรคอื่นที่เป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติงาน โดยต้องมีใบรับรองแพทย์ยืนยันประกอบการเสนอราคา (ย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน)
6. มีความรู้สามารถใช้คอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ตและโปรแกรมพื้นฐานที่จะเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
7. สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างจังหวัดได้
วุฒิการศึกษา
ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาสารสนเทศคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาที่ส่วนงานต้นสังกัดพิจารณาว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะของงานที่จ้าง
1. ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
2. วิเคราะห์ผลกระทบการปรับเปลี่ยนระบบงาน และดำเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบงานให้เป็นไปตามผลการวิเคราะห์
3. นำเข้าข้อมูลของผู้ลงทะเบียนในระบบฐานข้อมูลฯ ให้ครบถ้วน
4. ประมวลผลการจ่ายเงิน ประมวลผลส่งเบิก
5. รายงานแสดงผลงบประมาณสำหรับการจ่ายเงินอุดหนุนในการกำหนดวงเงิน
6. รายงานผลข้อมูลฯ ตรวจสอบการจ่ายเงินอุดหนุน
7. สื่อสารสร้างความเข้าใจ และความร่วมมือเรื่องการใช้ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
8. ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูลฯ
9. การเชื่อมโยงข้อมูล และแก้ไขปัญหาซับซ้อนที่เกิดขึ้นในระบบฐานข้อมูลฯ
10 ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมาย
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอสมัครด้วยตนเอง พร้อมนำส่งหลักฐานประกอบการรับสมัครประกอบด้วย
1. ประวัติส่วนตัวโดยย่อ 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
2. วุฒิการศึกษา (Transcript) 5. สำเนาบัตรประชาชน
3. ใบประกาศนียบัตร 6. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป

ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองพร้อมหลักฐานได้ที่
ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2563 ในวันและเวลาราชการ
คำค้นหา :

คอมพิวเตอร์, เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ, โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

Top