เจ้าหน้าที่ฝ่ายแก้ไขหนี้ สายงานบริหารความเสี่ยงและแก้ไขหนี้, บริษัท ไอร่่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

ประเภท : บริษัท/เอกชน

ชื่อบริษัท/ร้านค้า : บริษัท ไอร่่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้ง : 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

10330 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20
2020-04-09

รหัสไปรษณีย์ : 10330

โทร : 026576222

อีเมล :

เว็บไซต์ : https://www.airafactoring.co.th/af/

เกี่ยวกับบริษัท/ร้านค้า:
ข้อมูลบริษัท

ธุรกิจหลักของบริษัท

ให้บริการสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้องหรือสินเชื่อแฟคตอริ่ง

ลักษณะบริการ

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจแฟคตอริ่ง หรือการโอนและรับโอนสิทธิเรียกร้องภายในประเทศ (Domestic Factoring) บริษัทเป็นผู้ให้บริการเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นโดยการรับซื้อลดลูกหนี้การค้าโดยการรับโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท เป็นกลุ่มลูกค้าในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ โดยส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่อยู่ในช่วงเจริญเติบโต หรือช่วงการขยายตัวของกิจการ ช่วยให้ธุรกิจมีสภาพคล่อง มีความแข็งแรงในการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องเพิ่มมากขึ้นอีก (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ลูกค้า”) ทั้งนี้บริษัทมีระบบการบริหารจัดการสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดอาจเกิดขึ้นได้ เช่น การพิจารณาสัดส่วนลูกค้าในแต่ละภาคธุรกิจ เพื่อการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ลูกค้าของบริษัทเป็นกิจการที่อยู่ในภาคธุรกิจที่มีการขยายตัวดี มีศักยภาพสูง โดยเฉพาะปัจจุบัน บริษัทพิจารณาลูกค้าเป้าหมายไปยังภาคธุรกิจ และธุรกิจเกี่ยวข้องกับสุขภาพความงามเป็นต้น เนื่องจากเป็นภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สำคัญของประเทศ มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จัดเป็นอุตสาหกรรมที่มีภาวะธุรกิจอยู่ในเกณฑ์ดี เป็นภาคธุรกิจที่มีผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมจำนวนมาก ประกอบกับลักษณะธุรกรรมชัดเจน ทำให้สามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคาดว่าจะเป็นโอกาสในการเพิ่มปริมาณธุรกรรมของบริษัทได้เป็นอย่างดี

โดยปกติลูกค้าจะให้เครดิตในการชำระเงินแก่ลูกหนี้ เมื่อลูกค้าต้องการเงินสดก่อนถึงงวดการชำระเงินของลูกหนี้ เพื่อนำไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนหรือซื้อวัตถุดิบเพิ่ม ลูกค้าสามารถนำเอกสารการค้า ได้แก่ ใบส่งสินค้า ใบสั่งซื้อสินค้า ใบวางบิล มาขายลดพร้อมกับโอนสิทธิการรับเงินให้แก่บริษัท โดยบริษัทจะจ่ายเงินสดให้แก่ลูกค้าล่วงหน้าก่อนประมาณร้อยละ 80 ของยอดเงินตามเอกสารการค้า และเมื่อถึงกำหนดชำระเงินซึ่งปกติจะมีระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน บริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการในการเรียกเก็บค่าสินค้าหรือบริการจากลูกหนี้ตามจำนวนเงินที่ปรากฏในเอกสารการค้า และดำเนินการคืนเงินในจำนวนเท่ากับส่วนต่างของยอดรับซื้อกับยอดเงินที่ได้รับจากการเรียกเก็บค่าสินค้าหรือบริการ

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. ลูกค้าและลูกหนี้ดำเนินกระบวนการซื้อขายสินค้า / บริการ และส่งสินค้ากันตามขั้นตอนปกติ
2. ลูกค้านำเอกสารมาขายโอนสิทธิการเรียกร้องหนี้ให้กับบริษัท
3. บริษัทจ่ายเงินสดล่วงหน้า (ตามสัดส่วนและหักค่าธรรมเนียม) ให้กับลูกค้าไปก่อน
4. บริษัทแจ้งให้ลูกหนี้ทราบ และเรียกเก็บเงินเมื่อถึงเวลาครบกำหนด
5. ลูกหนี้จ่ายชำระหนี้สิน
6. บริษัทจ่ายเงินส่วนที่ยังไม่ครบคืนให้กับลูกค้า

  • วันที่ลงประกาศ 09/01/2020   

  • ผู้เข้าชม : 19

ตำแหน่งงาน :

เจ้าหน้าที่ฝ่ายแก้ไขหนี้ สายงานบริหารความเสี่ยงและแก้ไขหนี้

รูปแบบงาน :

พนักงานประจำ

ประเภทงาน :

กฎหมาย

อัตราที่รับ :

ไม่จำกัด

เงินเดือน :

15000-28000

THB 28000
ประสบการณ์ทำงาน (ปี) :

0-3

เพศ :

ไม่จำกัด

การศึกษา :

ปริญญาตรี

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร , เขตปทุมวัน

 

 

รายละเอียดงาน / คุณสมบัติอื่นๆ / วิธีการรับสมัคร :
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.บันทึกและจัดทำเอกสาร ปฏิบัติเชิงการป้องกัน (Preventive Action) หนี้ปกติ (PL) เกิดเป็นหนี้มีปัญหา (PNPL) และหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ
2.จัดทำเอกสารของลูกค้า ลูกหนี้/รายงานเพื่อเสนออนุมัติส่งคณะกรรมการบริษัท
3.ประสานงานกับฝ่ายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง กรณีที่ลูกค้ารายที่มีปัญหาขอฟื้นฟูกิจการ/อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ เพื่อรักษาประโยชน์ของ AF เป็นที่ตั้ง
4.ปฏิบัติงานให้บรรลุดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงาน (KPI)
5.หน้าที่ความรับผิดชอบอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ
1.เพศ ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี 2.ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา กฎหมาย,บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3.ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่ 4.หากมีประสบการณ์ด้านการติดตามหนี้ การเร่งรัดหนี้สินกับสถาบันการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ 5.ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่รถยนต์
6.มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
สวัสดิการบริษัทและผลประโยชน์
เงินเดือนเริ่มต้นสำหรับผู้สมัครจบใหม่ ที่ยังไม่มีประสบการณ์ 15,000 บาท 
ค่ารักษาพยาบาล (OPD,IPD)และทันตกรรม
ทำงาน จันทร์-ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.
ตรวจสุขภาพประจำปี
ประกันสังคม ประกันชีวิต
ยานพาหนะ
งานเลี้ยงสังสรรค์บริษัทและท่องเที่ยวประจำปี
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เงินช่วยเหลือค่าจัดงานศพ/งานแต่งงาน
ค่าล่วงเวลา/เบี้ยเลี้ยง
โบนัสประจำปี
คำค้นหา :

แก้ไขหนี้, สินเชื่อแฟคตอริ่ง, เจ้าหน้าที่แก้ไขหนี้

Top