เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ ด้านพัฒนาระบบโปรแกรม, กองวัณโรค กรมควบคุมโรค

ประเภท : หน่วยงานราชการ

ชื่อบริษัท/ร้านค้า : กองวัณโรค กรมควบคุมโรค

ที่ตั้ง : เลขที่ 116 ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งขวา) กองวัณโรค

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

10120 เลขที่ 116 ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งขวา) กองวัณโรค
2020-02-26

รหัสไปรษณีย์ : 10120

โทร : 022122279

อีเมล :

เว็บไซต์ : https://www.tbthailand.org/

เกี่ยวกับบริษัท/ร้านค้า:
กองวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
เป็นหน่วยงานราชการ มีแผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับชาติเพื่อการป้องกัน ดูแลรักษา และควบคุมวัณโรค มีเป้าประสงค์คือ “ลดอัตราอุบัติการณ์ของวัณโรคลง และเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ยุติวัณโรค (TheEnd TBStrategy) ที่แนะนำโดยองค์การอนามัยโลกแผนยุทธศาสตร์

  • วันที่ลงประกาศ 26/11/2019   

  • ผู้เข้าชม : 107

ตำแหน่งงาน :

เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ ด้านพัฒนาระบบโปรแกรม

รูปแบบงาน :

พนักงานประจำ

ประเภทงาน :

คอมพิวเตอร์ IT โปรแกรมเมอร์

อัตราที่รับ :

2

เงินเดือน :

25,๐๐๐ – 40,๐๐๐

THB 40
ประสบการณ์ทำงาน (ปี) :

เพศ :

ไม่จำกัด

การศึกษา :

ปริญญาตรี

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร , เขตบางคอแหลม

 

 

รายละเอียดงาน / คุณสมบัติอื่นๆ / วิธีการรับสมัคร :
ลักษณะงาน
1. พัฒนาและออกแบบหน้าโปรแกรมด้านวัณโรค ด้วย MICROSOFT VISUAL STUDIO 2017, MICROSOFT VISUAL SOURCESAFE
2. พัฒนาและออกแบบแบบฟอร์มรายงานวัณโรค ระบบฐานข้อมูล ด้วยภาษา MS SQL Server C#
3. ดูแลตรวจสอบความปลอดภัยของข้อมูลผู้ป่วยในโปรแกรม
4. พัฒนาการเชื่อมต่อกับโปรแกรมวัณโรคอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
5. บริหารจัดการความเสี่ยงด้านโปรแกรมที่อาจเกิดขึ้น พร้อมการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะที่เหมาะสม
6. ประสานงานความร่วมมือระหว่างสำนักวัณโรคและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
7. ให้คำปรึกษาการใช้โปรแกรม TBCM แก่สถานบริการสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. สามารถนำเสนอข้อมูลรายงานวัณโรคให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง
9. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้รับผิดชอบโครงการ
หมายเหตุ ในวันที่นัดสัมภาษณ์ กรุณาเตรียมผลงานของตนเองที่เคยจัดทำมานำเสนอด้วย
คุณสมบัติผู้สมัคร
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
มีความรู้ความสามารถด้านฐานข้อมูล : MS SQL Server หรือ MySQL
มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมภาษา : ASP.NET, C#, JAVA Script (เน้น C#เป้นหลัก)
ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำ ความผิดทางอาญา
ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- วันหยุดราชการ
- วันพักร้อน (10วัน/ปี เงื่อนไขตามหน่วยงานกำหนด)
- วันลาป่วย/ลากิจ (เงื่อนไขตามหน่วยงานกำหนด)
- ทำงาน จันทร์-ศุกร์ (8.30-16.30)
Top