ครูอัตราจ้าง, โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

ประเภท : หน่วยงานราชการ

ชื่อบริษัท/ร้านค้า : โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

ที่ตั้ง : 86

จังหวัด : นนทบุรี

11130 86
2020-01-15

รหัสไปรษณีย์ : 11130

โทร : 029851995

เกี่ยวกับบริษัท/ร้านค้า:

  • วันที่ลงประกาศ 15/10/2019   

  • ผู้เข้าชม : 83

ตำแหน่งงาน :

ครูอัตราจ้าง

รูปแบบงาน :

พนักงานประจำ

ประเภทงาน :

อาจารย์ ครู งานด้านวิชาการ

อัตราที่รับ :

3

เงินเดือน :

15000

THB 15000
ประสบการณ์ทำงาน (ปี) :

เพศ :

ไม่จำกัด

การศึกษา :

ปริญญาตรี

สถานที่ทำงาน :

นนทบุรี , บางกรวย

 

 

รายละเอียดงาน / คุณสมบัติอื่นๆ / วิธีการรับสมัคร :
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา
*********************
ด้วย โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เลขที่ 86 หมู่ที่ 2 ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งครูอัตราจ้าง อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ ว ๓๐๓๔ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๗ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งที่ดำเนินการคัดเลือก
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา
- สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา
- สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
- สาขาวิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท (-หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครคัดเลือก
1) สัญชาติไทย
2) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย มีใบรับรองความประพฤติ
3) มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เสพสารเสพติดที่ผิดกฎหมาย
4) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม
8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ของรัฐ
9) ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ครูอัตราจ้าง
1) อายุระหว่าง 20 ปี ถึง 35 ปี
2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
2.1 สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2.50
วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้
1) ภาษาอังกฤษ 2) การสอนภาษาอังกฤษ
3) ภาษาอังกฤษศึกษา 4) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
๕) การสอนภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 6) วรรณคดีอังกฤษ
7) ภาษาอังกฤษธุรกิจ
2.2 สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2.50
วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้
1) คณิตศาสตร์ 2) คณิตศาสตร์ศึกษา
3) การสอนคณิตศาสตร์ 4) การสอนคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา
๕) สถิติประยุกต์ 6) สถิติ สถิติศาสตร์
2.3 สาขาวิชาเอกฟิสิกส์ คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2.50
วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้
1) ฟิสิกส์ 2) การสอนฟิสิกส์
3) การสอนวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) 4) การสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา
5) วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 6) ฟิสิกส์ศึกษา
7) ฟิสิกส์ประยุกต์ 8) การมัธยมศึกษา (ฟิสิกส์)
3) มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นครู
4) เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กำหนด สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครู ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กำหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สำเร็จการศึกษา
5) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
- ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ขอรับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานกลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผน โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี อาคารนนทศิริวัฒน์ ตั้งแต่วันที่ 7-16 ตุลาคม 2562 (เฉพาะวันทำการ)
- สอบคัดเลือก วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 0๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐น.
- ประกาศผลสอบ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ
5.1 สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
5.2 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
5.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
5.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
5.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
5.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
ทั้งนี้ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อกำกับเอกสาร และหลักฐานทุกฉบับที่นำมายื่น

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่ 1๘ ตุลาคม ๒๕62 ณ สำนักงานกลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผน โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี อาคารนนทศิริวัฒน์

7.วิธีการคัดเลือก
ทำการสอบคัดเลือกโดยวิธีสอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป วิชาเฉพาะตำแหน่ง ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์
กำหนดการสอบ
วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ
วันที่ 30 ตุลาคม ๒๕๖2
09.00 น. – 11.00 น.


11.00 น. เป็นต้นไป
สอบข้อเขียน
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป
2. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
สอบภาคปฏิบัติ
1. แผนการจัดการเรียนรู้ 1 แผน
- จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 1 ชั่วโมง
- สื่อประกอบแผนการเรียนรู้ 1 ชั่วโมง
2. สาธิตการสอน (15 นาที)
สอบสัมภาษณ์

50
50

2๐


30
50


8. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จะดำเนินการสอบ ในวันที่ 30 ตุลาคม ๒๕๖2 เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

9. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนสอบในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ โดยโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จะนำผลคะแนนจากการสอบคัดเลือก มาจัดเรียงลำดับคะแนนที่สูงกว่า ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 31 ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ สำนักงานกลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผน โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี อาคารนนทศิริวัฒน์ และเว็บไซต์ของทางโรงเรียน www.tsn.ac.th

10. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
๑0.๑ การจัดทำสัญญาจ้างในวันที่ 1 พฤศจิกายน ๒๕๖๒ รายงานตัว ทำสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน โดยกำหนดระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖3
๑0.๒ กรณีที่ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศรับสมัคร จะไม่พิจารณาจัดจ้างหรือยกเลิกการจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
๑0.๓ การจ้างอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุ หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/ข้าราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562
Top