อาจารย์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประเภท : หน่วยงานราชการ

ชื่อบริษัท/ร้านค้า : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ที่ตั้ง : 126

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ : 10140

โทร : 0879770686

อีเมล :

เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/SoLA.KMUTT/

เกี่ยวกับบริษัท/ร้านค้า:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หรือ บางมด (อังกฤษ: King Mongkut's University of Technology Thonburi; อักษรย่อ: มจธ.) โดยเป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ และเป็น สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ ตามประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 115 ตอนที่ 11 ก ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2541[1]

มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในด้าน วิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, สถาปัตยกรรมศาสตร์ เดิมชื่อ วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตามลำดับ ปัจจุบันเปิดสอนใน 8 คณะ, 1 สถาบัน, 1 บัณฑิตวิทยาลัย และ 1 บัณฑิตวิทยาลัยร่วม โดยมีทั้งหลักสูตรปกติ และนานาชาติ ในระดับปริญญาตรี, โท และเอก ซึ่งมี 3 วิทยาเขต และ 1 อาคาร คือ วิทยาเขตบางมด, วิทยาเขตบางขุนเทียน, วิทยาเขตราชบุรี และอาคารเคเอ็กซ์ คลองสาน

  • วันที่ลงประกาศ 11/06/2018   

  • ผู้เข้าชม : 91

ตำแหน่งงาน :

อาจารย์

รูปแบบงาน :

พนักงานประจำ

ประเภทงาน :

อาจารย์ ครู งานด้านวิชาการ

อัตราที่รับ :

1

เงินเดือน :

28000-37000

ประสบการณ์ทำงาน (ปี) :

เพศ :

ไม่จำกัด

การศึกษา :

ปริญญาโท

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร , เขตทุ่งครุ

 

 

รายละเอียดงาน / คุณสมบัติอื่นๆ / วิธีการรับสมัคร :
สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
เปิดรับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
โดยมีรายละเอียดดังนี้
คุณสมบัติ :
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก/โท สาขาการบริหารจัดการ, การจัดการการเงิน,
การบริหารธุรกิจ, การ จัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ, การบริหารนวัตกรรม
หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ ความเข้าใจ
และความสามารถในการนำดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
- ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ TOEFL 500 คะแนนขึ้นไป หรือ TETET LEVEL
5 ขึ้นไป (ยังไม่หมดอายุ)
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน ทั้งในหลักสูตรปกติและนานาชาติ
การศึกษาอบรม
การวิจัยค้นคว้าและการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน การจัดการและควบคุมคุณภาพหลักสูตร
การให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักศึกษา การพัฒนานักศึกษา
การให้บริการทางวิชาการสังคม การทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
การสนับสนุนภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
กำหนดการรับสมัคร :
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 21 มิถุนายน 2561
วิธีการสมัคร :
- สมัครด้วยตนเอง โดยยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครงาน
(รูปถ่าย,หลักฐานการศึกษา Transcript, และสำเนาบัตรประชาชน) ได้ที่
สำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์ ชั้น 7
- ส่ง E-Mail ใบสมัคร ประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมรูปถ่าย,
หลักฐานการศึกษา Transcript, และ สำเนาบัตรประชาชน มาที่
E-mail: siriporn.niy@kmutt.ac.th โดย ระบุหัวข้อ E-Mail
สมัครงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0-2470-8713 คุณศิริพร ชะนะรอด
คำค้นหา :

อาจารย์, ปริญญาเอก/โท, มหาวิทยาลัย

Top