นักวิชาการเงินเเละบัญชี, คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประเภท : หน่วยงานราชการ

ชื่อบริษัท/ร้านค้า : คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ตั้ง : เลขที่ 6 ถนนโยธี เขตราชเทวี

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ : 10400

โทร : 022007572

อีเมล :

เว็บไซต์ : http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/admin/announcement/viewAnnouncement.php?R0=679

เกี่ยวกับบริษัท/ร้านค้า:

  • วันที่ลงประกาศ 07/02/2018   

  • ผู้เข้าชม : 24

ตำแหน่งงาน :

นักวิชาการเงินเเละบัญชี

รูปแบบงาน :

พนักงานประจำ

ประเภทงาน :

บัญชี การเงิน

อัตราที่รับ :

1

เงินเดือน :

19,500 บาท

ประสบการณ์ทำงาน (ปี) :

1

เพศ :

ไม่จำกัด

การศึกษา :

ปริญญาตรี

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร , เขตราชเทวี

 

 

รายละเอียดงาน / คุณสมบัติอื่นๆ / วิธีการรับสมัคร :
การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน งานคลัง สำนักงานคณบดี
คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี
๒. มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับงานด้านบัญชี อย่างน้อย ๑ ปี (โปรดแนบเอกสารใบรับรองประสบการณ์ทำงาน เพื่อประกอบการพิจารณา)
๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้ระบบ SAP
๔. มีผลคะเเนนภาษาอังกฤษ โดยจะต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ ที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
- IELTS (Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓
- TOFEL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๙
- TOFEL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๙o
- TOFEL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๙o
- TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔๐๐
- MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๖
- MU-ELT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๖

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
โดยย่อ
๑. บันทึกบัญชีในระบบ SAP
๒. ตรวจสอบระบบ SSB โรงพยาบาล และประเมินผลไปสู่ระบบ SAP
๓. จัดทำงบการเงิน
๔. ตรวจสอบเอกสารค่าตอบแทนระบบโรงพยาบาล

หลักเกณฑ์การคัดเลือก สอบคอมพิวเตอร์, สอบข้อเขียน, สอบสัมภาษณ์
อัตราเงินเดือน ๑๙,๕๐๐ บาท
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม), รักษาพยาบาลทาง
ทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (๑๐,๐๐๐ บาท),ตรวจสุขภาพ
ประจำปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินช่วยเหลือพิเศษ ฯลฯ
Top