ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์, คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประเภท : หน่วยงานราชการ

ชื่อบริษัท/ร้านค้า : คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ตั้ง : เลขที่ 6,ถนนโยธี,เขตราชเทวี,

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ : 10400

โทร : 022007572

อีเมล :

เว็บไซต์ : http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/admin/announcement/viewAnnouncement.php?R0=701

เกี่ยวกับบริษัท/ร้านค้า:

  • วันที่ลงประกาศ 06/02/2018   

  • ผู้เข้าชม : 25

ตำแหน่งงาน :

ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

รูปแบบงาน :

พนักงานประจำ

ประเภทงาน :

คอมพิวเตอร์ IT โปรแกรมเมอร์

อัตราที่รับ :

1

เงินเดือน :

11,500 บาทเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 785 บาท

ประสบการณ์ทำงาน (ปี) :

-

เพศ :

ชาย

การศึกษา :

ปวส.

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร , เขตราชเทวี

 

 

รายละเอียดงาน / คุณสมบัติอื่นๆ / วิธีการรับสมัคร :
การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment เท่านั้นตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายใน วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ http://www.op.mahidol.ac.th
/orpr/E-Recruitment
๖. สถานที่ทำการคัดเลือก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ ๖ ถนนโยธี ราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร ๐๒-๒๐๐-๗๕๗๒
หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้สมัครได้รับการคัดเลือก ให้ผู้สมัครนำหลักฐานการสำเร็จการศึกษาฉบับจริงมาในวันรายงานตัว เพื่อป้องกันปัญหาการแก้ไข หรือ ปลอมแปลงเอกสารคุณวุฒิการศึกษา หากพบว่าไม่ตรงกับฉบับจริงถือว่าผู้สมัครหมดสิทธิได้รับการคัดเลือก
เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
๓.๓ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
๓.๔ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
๓.๕ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑. คุณวุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญา, ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง(ปวส.)หรือเทียบเท่าด้านคอมพิวเตอร์
๒. อายุไม่เกิน ๓๐ ปี บริบูรณ์ นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
๓. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเเล้ว
๔. มีความรู้ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสามารถซ่อมแซมเครื่อง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น Printer, Scanner เป็นต้น
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ดูแลการให้บริการเปิด-ปิด และประสานงานการเข้าใช้บริการห้อง การศึกษาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ฯ และห้องฝึกอบรมหน่วยคอมพิวเตอร์ฯ
๒. สามารถทำงานล่วงเวลาหลังเวลาราชการได้ (๑๖.๓๐ น.)
๓. ให้คำปรึกษา และให้ความช่วยเหลือ แก่ผู้ที่ปัญหาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในทุกด้าน
๔. จัดสรรทรัพยากร ดูแลรักษา และตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น การตรวจสอบไวรัสในเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
๕. ประสานงานและติดต่อกับบริษัทภายนอก
๖. จัดทำเอกสารทางราชการตามที่ได้รับมอบหมาย
๗. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หลักเกณฑ์การคัดเลือก สอบคอมพิวเตอร์, สอบสัมภาษณ์
อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ๗๘๕ บาท
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ - การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)
- รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (๑๐,๐๐๐ บาท) - ตรวจสุขภาพประจำปี
*ความก้าวหน้าในสายงาน มีโอกาสได้รับการพิจารณาเปลี่ยนประเภทการจ้างเป็นลูกจ้างประจำ หรือ พนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์
Top